Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Link Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chính thức:

Tải về máy (272,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bạn có ý định được tham dự kì thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, âu lo ko biết viết  đơn xin đăng ký dự thi như vậy nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây mtaive.com sẽ giới thiệu xuất hiện những bạn mãu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời những bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải bài viết tại đây.


Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

                                          ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ................. (hạng III) lên .............. chính (hạng II)

          Kính gửi: ......................................................................................................

Đồng kính gửi:...............................................................................................

Tên tôi là:......................................................................Nam (nữ): ...................

Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................

Đơn vị công tác: ................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:........................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:..............................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay........................... mã số: ..............

Thời gian xẻ nhiệm chức vụ nghề nghiệp viên chức hiện nay:.....................

Hệ số lương hiện hưởng: .....................ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Lúc nghiên cứu những quy định cho việc thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp từ...............(hạng III) lên ................... chính (hạng II) tại Công văn số .......... ngày.....của ……………………………………. và những giấy tờ hiện hành khác, tôi tự đánh giá …………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. tìm hiểu cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ ............. (hạng III) lên ................ chính (hạng II).

Tôi xin trân trọng cám ơn.

 

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1..............................................................

2..............................................................

3...............................................................

4...............................................................

5..............................................................

6..............................................................

.......... , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ................ chính (hạng II) lên ...................cao cấp (hạng I)

        Kính gửi: ..................................................................................................

Đồng kính gửi:..........................................................................................

Tên tôi là:................................................................................ Nam (nữ): ..........

Ngày tháng năm sinh: . .....................................................................................

Nơi ở hiện nay: . ................................................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:.........................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ..............................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ......................mã số:.....................

Thời gian xẻ nhiệm chức vụ nghề nghiệp viên chức hiện nay: ....................

Hệ số lương hiện hưởng:...................... ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Lúc nghiên cứu những quy định cho việc thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp từ...........chính (hạng II) lên ........ cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày …………. của ……………………………………. và những giấy tờ hiện hành khác, tôi tự đánh giá ………………………………………. ......................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. tìm hiểu cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ ............chính (hạng II) lên .............. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cám ơn.

 

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. ............................................................

2.............................................................

3............................................................. 

4.............................................................

5............................................................. 

............. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Link Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mới nhất:

Tải về máy (272,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)