Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của Pháp lệnh Thú y.

Tên tôi là: ......................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................

Địa chỉ hay trú:.......................................................................

Bằng cấp chuyên môn:.............................................................

Số văn bằng:................................................................................

Ngày cấp: .......................................................................................

Trường cấp:.....................................................................................

Nay đề nghị Quý Cục cấp Chứng chỉ hành nghề:

  • Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học sử dụng trong thú y
  • Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học sử dụng trong thú y
  • Thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học sử dụng trong thú y

Tại Doanh nghiệp/Công ty:.............................................

Địa chỉ hành nghề:...........................................................

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)