Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

................, ngày ...... tháng ..... năm ...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN
Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang

Tôi tên là: .....................................................................

Sinh năm .............................

Địa chỉ hay trú số:........ , đường .........tổ: ........ khóm (ấp): ......... xã (phường):..........huyện (thị, TP):............ tỉnh An Giang.

Chứng minh nhân dân số: .......... cấp ngày ...........nơi cấp: .....................

Trình độ chuyên môn: .............năm tốt nghiệp: ........... tại trường: ......................

Đã công tác trong ngành Y, YHCT từ khi: ........... tháng ............. năm .........xuất hiện ngày: ........tháng ....... năm ..........

Tại: .................................................................................

Đã có thời gian thực hành chuyên môn: ................. từ khi: .......... tháng ....... năm ..........xuất hiện ngày: ..........tháng ......... năm .......

Lúc nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, những quy chế chuyên môn về y, dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và những giấy tờ quy phạm pháp luậtchỉ bảo thi hành.
Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)