Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu chính thức:

Tải về máy (120,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Mẫu đơn đăng ký

Phụ lục số 01
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMTngày30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Cụng Thương - Bộ TN và Môi trường)

<CƠ QUAN CHỦ QUAN>
<TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU>Số: ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________


............, ngày ....... tháng ........ năm 200....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường (Tỉnh/TP) ..........

Tên tổ chức, riêng tư đề nghị cấp Giấy:.....................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................

Tên và chỗ ở những đơn vị trực thuộc: (kho, bãi tập kết phế liệu nhập khẩu và /hay cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

1) Mô tả tính năng hoạt động kinh doanh (loại SP /hàng hoá sản xuất, kinh doanh,...)

2) Các quy định về bảo vệ môi trường từng được thực hiện đối cùng cơ sở sản xuất hay kho, bãi chứa phế liệu:

- Mô tả kho, bãi dành riêng trong việc tập kết phế liệu nhập khẩu, trong đấy nêu rõ những điều kiện bảo đảm ko để thất thoát phế liệu và ko gây phát tán những tạp chất chạy kèm ra môi trường bên cạnh (giả sử: có hệ thông phân tách dầu mỡ hay những tạp chất khác khỏi nước mua tràn qua bãi phế liệu);

- Mô tả giải pháp, hệ thống giải quyết (hay phương án thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật để giải quyết) những tạp chất chạy kèm phế liệu.

- Mô tả thiết bị, công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu và hệ thống giải quyết những chất thải phát sinh trong các giai đoạn sản xuất, kinh doanh (đối cùng những cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu làm nguyên liệu).

- Mô tả phế liệu nhập khẩu: chủng loại phế liệu nhập khẩu, khối lượng phế liệu dự kiến sử dụng hay tiêu thụ /tháng, tình trạng sử dụng, tiêu thụ phế liệu nhập khẩu của kỳ trước.

Tôi xincam đoan là những thông báo cung cấp ở trên là đúng sự thực. Đề nghị quý Sở kiểm tra và cấp Giấy công nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Nơi nhận:
- Như trên

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


Link Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu mới nhất:

Tải về máy (120,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)