Tải Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

Link Tải Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đơn đề nghị xử lý chế độ bệnh binh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH

Kính gửi: ........................

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Nguyên quán: ......................................................

Hiện cư trú tại: ..............................................................................................

Nhập ngũ ngày: ……………tháng……………năm 19………………….

Đơn vị: …………………………………………………...…

Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Kđôi rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat động)

...................................................................................................................

Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................

Trường hợp bị bệnh (kđôi rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):………………….

Tình trạng bệnh tật hiện nay: ......................................................................

Tình trạng thượng tật (nếu có) .....................................................................

Hiện nay từng được hưởng chế độ gì: ................................................................

Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân....................................................

Đề nghị những cấp.......................... tìm hiểu cho tôi được xử lý chế độ bệnh binh theo quy định của Nhà nước.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)