Tải Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Link Tải Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập chính thức:

Tải về máy (277,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com  cung cấp đến những bạn đọc Mẫu đơn đề nghị giúp chi phí học tập được chúng tôi sưu tầm đầy đủ và chính xác nhất. Mẫu đơn đề nghị giúp chi phí học tập được phụ huynh học sinh sẽ viết đơn và đề nghị được giúp chi phí học tập cho con em mình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.


Mẫu đơn đề nghị giúp chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho sinh viên đang học tại những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập)

                                Kính gửi: - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (cấp huyện)

                                                  - Cơ sở Giáo dục Đại học

Họ và tên:....................................................................Dân tộc:..............................

Ngày...................tháng.................. năm sinh.......................

Nơi sinh:.................................................................................................................

Lớp:.....................Khóa ...............................Khoa:................................................

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:.......................................................................

Hộ khẩu hay trú (ghi đầy đủ):.........................................................................

Xã (Phường): ......................... Huyện (Quận): .....................................................

Tỉnh (Thành phố): .................................................................................................

Mã số sinh viên:....................................................................................................

Thuộc mục tiêu:................................................................................................

..............................................................................................................................

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường công nhận, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tìm hiểu để giúp chi phí học tập theo quy định. 

 

.........., ngày .... tháng .... năm ............

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập

Trường: .........................................................................................................

Xác nhận anh/chị: .................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ .....Học kỳ:......Năm học............ lớp ...................

khoa................. khóa học................... thời gian khóa học..........(năm) hệ huấn luyện .................. của nhà trường.

Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Số tiền giúp chi phí học tập hàng tháng: ....................... đồng.

Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tìm hiểu xử lý tiền giúp chi phí học tập cho anh/chị ............................... theo quy định. 

 

.........,ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết 


Link Tải Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất:

Tải về máy (277,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)