Tải Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Link Tải Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học nếu thí sinh trông thấy điểm của môn thi ko xác thực hay có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo xuất hiện hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------


ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học ................................................................

Tên tôi là:. ................................................................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ......................

+ Số báo danh:................................................................Phòng thi:..........................................

+ Chuyên ngành dự thi...............................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn căn bản:................................................................; số điểm từng đạt.....................

Môn cơ sở:...................................................................; số điểm từng đạt....................

Môn ngoại ngữ:............................................................; số điểm từng đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)