Tải Mẫu gia hạn hợp đồng

Link Tải Mẫu gia hạn hợp đồng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Dưới đây là mẫu Phụ lục gia hạn hợp đồng căn cứ vào hợp đồng từng được ký kết trước đó, nhưng tựa vào nhu cầu thực tế phải mẫu hợp đồng từng được gia hạn thêm thời gian hiệu lực.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng… năm….


PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................từng ký ngày ……., tháng……., năm…………...
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..................................................................................

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………...........................................................

Đại diên : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………..................................................................................................

Điện thoại : +84……….....................….. Fax: +84………….........................................

Mã số thuế :……………….………………………………………………..........................

Số tài khoản :………………..……………………………………………….......................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………........................……….......................

Đại diên : Nguyễn Văn B

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………..................................................................................................

Điện thoại : +84……….....................….. Fax: +84………….........................................

Mã số thuế :……………….………………………………………………..........................

Số tài khoản :………………..……………………………………………….......................

Lúc tìm hiểu, thỏa thuân đôi bên từng chạy xuất hiện thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về gia hạn hợp đồng từng ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số........................

5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị nói từ khi ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu gia hạn hợp đồng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)