Tải Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở

Link Tải Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở - Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở là giấy tờ mà công đoàn cơ sở công nhận về một vần đề nào đấy có những nội dung như thông báo người được xác nhân, nội dung công nhận...

BIÊN NHẬN
(THAY CHỨNG TỪ THANH TOÁN)

Tôi tên: ………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Có nhận của: Công đoàn Cơ sở ……………………………………………………… .... ...

Số tiền: ………………………………….. đồng

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………

Lý do: ....……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …… tháng …… năm 20…

Duyệt của CĐCS
Chủ tịch
Kế toán CĐCS Người nhận


Link Tải Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)