Tải Mẫu giấy biên nhận tiền

Link Tải Mẫu giấy biên nhận tiền chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong những giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn bảo đảm giá trị pháp lý đồng thời là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa những bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền hay chạy kèm cùng một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền.

Dưới đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được mtaive.com cập nhật và gửi xuất hiện người sử dụng. Mời những bạn chung tham khảo.


Nội dung mẫu giấy biên nhận tiền

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………

Số chứng minh thư: …………..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………......

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………............

Hộ khẩu hay trú: …...…............................………………………………………………............

Nơi sống hiện tại: …...…............................……………………………………………………..............

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):……………………………………….................

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……..............….Nơi cấp:…………………….............

Đại chỉ: ………………………………………………………………….…………………….................

Hộ khẩu hay trú: …...…............................……………………………………………................

Nơi sống hiện tại: …...…............................…………………………………………………..................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận cho việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm 2010 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã thực hiện bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ ngày Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận từng nêu trên. Nếu như bên nào vi phạm sẽ chắc chắn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20..
BÊN GIAO TIỀNBÊN NHẬN TIỀN

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)