Tải Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Link Tải Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------


GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG..........................................

Tên người vay:....................................................................................................................

Nợ vay NH số tiền:.............................................................................................................

Hợp đồng tín dụng số:.............................................. ngày......tháng.......năm........

Đã trả nợ được, số tiền gốc:...................................... số tiền lãi:.........................................

Còn nợ lại...........................................................................................................................

Hạn nên trả vào ngày......tháng.......năm........

Lý do chậm trả:

- .........................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................

-..........................................................................................................................................

Đề nghị chi nhánh NH .....gia hạn:

- Số nợ gốc xuất hiện ngày......tháng.......năm........

- Số nợ lãi xuất hiện ngày......tháng.......năm........

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua tìm hiểu thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi nhìn nguyên nhân khách hàng ko trả được nợ là do:

-..........................................................................................................................................

-..........................................................................................................................................

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gốc:............................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả tận cùng vào ngày......tháng.......năm........

- Số tiền lãi:................................................. thời hạn:................. tháng; hạn trả tận cùng vào ngày......tháng.......năm........

CÁN BỘ TÍN DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua tìm hiểu thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/ko đồng ý:

Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gia hạn:

+ Gốc:......................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả tận cùng vào ngày......tháng.......năm........

+ Lãi:........................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả tận cùng vào ngày......tháng.......năm........

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________________________________________________________

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày......tháng.......năm........

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)