Tải Mẫu Giấy mượn xe

Link Tải Mẫu Giấy mượn xe chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu Giấy mượn xe - Biểu mẫu hành chính

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Giấy mượn xe gồm có thông báo người mượn, số CMND, chỗ ở ... làm văn bản cam kết bảo đảm quyền lợi cho người cho mượn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
______________

GIẤY MƯỢN XE

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm…….

Tên tôi là:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số CMND:............................................. ngày cấp:............. Nơi cấp:..........................

Tôi có mượn của anh/chị:............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CMND:............................................. ngày cấp:............. Nơi cấp:..........................

Điện thoại:....................................................................................................................

Một chiếc xe: ........................................................... với tòan bộ văn bản đăng ký.

BKS: ................................................................nhãn hiệu............................................

Cùng đăng ký mang tên:............................................ Số đăng ký...............................

Cấp ngày:.....................................................................................................................

Tôi hẹn anh/chị ............................................................xuất hiện ngày …. tháng….. năm 200….

Sẽ hoàn trả anh/chị .............................................................chiếc xe với tòan bộ văn bản.

Nếu như sai hẹn tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/chị và truớc pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Người cho mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu Giấy mượn xe mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)