Tải Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Link Tải Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Mẫu giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán là mẫu giấy tờ ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán, gồm có những nội dung: giải trình cùng Trung tâm lưu ký chứng khoán, chuyển khoản thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

........, ngày....tháng... năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Công ty/Ngân hàng: ………………………………………………..………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………...…………..………………….

Số ĐT: ………………. Fax ……………………Telex ……………………………

Người đại diện: ………………….…………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………….............................

Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán) ....................... thực hiện những công việc sau:

Giải trình cùng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) những thông báo ảnh hưởng xuất hiện tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của cty/ngân hàng mở tại ngân hàng thanh toán;

Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của cty/ngân hàng vào những tài khoản thanh toán bù trừ theo trình tự, thủ tục quy định tại quy chế thanh toán bù trừ chứng khoán do VSD ban hành để thanh toán những giao dịch chứng khoán;

Công ty/ngân hàng cam kết Giấy ủy quyền này sẽ ko bị hủy bỏ hay thay đổi nội dung nếu ko được VSD công nhận đồng ý bằng giấy tờ và cty/ngân hàng sẽ chịu chắc chắn trách nhiệm đối cùng mọi việc phát sinh nếu cty/ngân hàng thực hiện trái cùng cam kết này.

Nơi gửi:
-
VSD;
- Ngân hàng thanh toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY/NGÂN HÀNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Link Tải Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)