Tải Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Link Tải Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------


GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu hay trú: ....................................

………………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại................................Fax:................................................

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY....................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ........................................

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong quá trình (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ............. . nói từ khi ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một riêng tư thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A từng uỷ quyền cho Bên B.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN


Link Tải Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)