Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Link Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu SP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Số…/GTSP

Hôm nay ngày…. tháng… năm… tại…. chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ

- Tên doanh nghiệp:……….

- Địa chỉ trụ sở chính:…………

- Điện thoại:……. Telex:…… Fax:………..

- Tài khoản số:……….. Mở tại ngân hàng:…………..

- Đại diện là:……… Chức vụ:……….

- Giấy ủy quyền số:………. (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày…. tháng……. năm…. Do….. Chức vụ….. ký

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN DỊCH VỤ

- Tên doanh nghiệp:……….

- Địa chỉ trụ sở chính:…………..

- Điện thoại:…….. Telex:….. Fax:…………..

- Tài khoản số:…….. Mở tại ngân hàng:…….

- Đại diện là:……… Chức vụ:………….

- Giấy ủy quyền số:……… (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày… tháng… năm…… Do…. Chức vụ……. ký

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Điều 1:Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa… cùng những yêu cầu cụ thể sau:

1 – Hàng hóa trưng bày tại những vị trí…… (nêu rõ địa danh cụ thể)

2 - Số lượng mẫu hàng là… bảo đảm những tiêu chuẩn……

Điều 2: Nội dung và hình thức hàng trưng bày

1 – Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả….

2 - Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham quan.

3 - …

4 - …

5 - Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại… (miêu tả địa điểm nơi đặt hàng)

6 - Đặt số lượng mẫu hàng, ở mấy tủ kiếng….

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)