Tải Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Link Tải Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu hợp đồng giao nhận thầu tạo ra xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]
Số: [SO HD]/HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ cho việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng căn bản.

Căn cứ vào biên bản công nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).

Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức danh [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)