Tải Mẫu hợp đồng tặng cho

Link Tải Mẫu hợp đồng tặng cho chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu hợp đồng tặng cho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tại Phòng Công chứng số ….. TP Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thựchiện ngoài trụ sở, thì ghi vị trí thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.........................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.................. cấp ngày.................. tại................................

Hộ khẩu hay trú (trường hợp chưa có hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký tạm trú):...................

Hoặc có thể chọn một trong những chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:..............................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.............. cấp ngày..................... tại........................

Hộ khẩu hay trú:.......................

Cùng vợ là bà:.........................

Sinh ngày:......................

Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày................tại.....................

Hộ khẩu hay trú:...............

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu hợp đồng tặng cho mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)