Tải Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản bằng tiếng anh và tiếng việt

Link Tải Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản bằng tiếng anh và tiếng việt chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản bằng tiếng anh và tiếng việt


CONTRACT

No:…….

DATE:……

SELLER:

Address:..........................................................................................................................................

Tel:...... Telex:...... Fax:....................................................................................................................

Represented by Mr. ........................................................................................................................

BUYER:

Address:..........................................................................................................................................

Tel................Telex...............Fax......................................................................................................

Represented: by Mr. .......................................................................................................................

Both sides have discussed and agreed to conclude a contract for shipment on fresh frozen shrimps with terms and conditions as follows:

A/ DETAILS OF SPECIES - PRICES AND ASSORTMENT:

SIZE

USD/KG/CF JPN PD/PUD W/P

ASSORTMENT

USD/KG/CF JPN PD/PUD C.TIGER

ASSORTMENT

8/12

13.20

13/15

12.80

16/20

12.40

21/25

11.70

26/30

10.80

NATURAL

9.72

31/40

09.40

8.46

41/50

08.50

7.65

NATURAL

51/60

07.30

6.57

61/70

06.50

5.85

71/90

05.70

5.13

91/120

05.15

MAX 15 PCT

4.64

>20 PCT

100/200

04.75

MIN 25 PCT

4.28

200/300

03.75

ABT 30 PCT

3.38

30 PCT

300/500

02.70

>ABT 30 PCT

2.43

>50 PCT

BROKEN

2.25

2.03

PD 200/300

4.25

- These above prices are for Minh Hai Star brand 1 st grade.

- Prices of Seaprimexco brand cargo 1 st grade are 0.05 USD/kg less than above prices.

- Prices of grade 2 are 10 pct less than prices of grade 1

B/ QUANTITY:

- PD 8/12 to 71/90: Factory 89 - Natural

- PUD W/P: 42-63 MT including

- Factory 89: ABT 21-42 MT

- Factory 69-97-23-65-61: ABT 21 MT

- PD/PUD CAT TIGER: ABT 10-15 MT

- PD 200/300: 700 - 1,000 Cartons

C/ DELIVERY: Within ..............

Shipment Port: ....................

Delivery Port: .....................

D/ PAYMENT:

By an Irrevocable L/C at sight in covering full shipment value in favour of the ABC Co.. T.T Reimbursement are accepted.

L/C advising bank: EXIMBANK HOCHIMINH CITY S.R. VIETNAM

Payment to be effected in full against presentation of following documents:

1. Signed Commercial Invoice

2. Full set of original Clean on Board Ocean Bills of Lading, marked FREIGHT PREPAID.

3. Certificate of origin issued by Vietnamese Chamber of Commerce in one original and three copies.

4. Certificate of quality/quantity packing in one original and three copies issued by OMIC/SGS at loading port prior to shipment.

5. Phytosanitary certificate issued by the office of phytosanitary of S.R. Vietnam Ministry of Agriculture and Foodstuff Industry in one original and three copies.

The contract is made into 04 copies in English, 2 for each party with the same value.

FOR THE BUYER FOR THE SELLER


HỢP ĐỒNG

Số:.................

Ngày:.................

Người bán:......................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:......... Telex:..... Fax:......................................................................................................

Người đại diện:...............................................................................................................................

Người mua:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:......... Telex:..... Fax:......................................................................................................

Người đại diện:...............................................................................................................................

Cả 2 bên từng bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh cùng những điều kiện và điều khoản sau:

A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI

KÍCH CỠ

USD/KG/CF JPN PD/PUD W/P

PHÂN LOẠI

USD/KG/CF JPN PD/PUD C.TIGER

PHÂN LOẠI

08/12

13.20

13/15

12.80

16/20

12.40

21/25

11.70

26/30

10.80

Tôm đánh bắt

9.72

31/40

09.40

8.46

41/50

08.50

7.65

Tôm đánh bắt

51/60

07.30

6.57

61/70

06.50

5.85

71/90

05.70

5.13

91/120

05.15

Tối đa 15 %

4.64

>20 %

100/200

04.75

Tối thiểu 25 %

4.28

200/300

03.75

Khoảng 30 %

3.38

30 %

300/500

02.70

Khoảng 30 %

2.43

>50 %

BROKEN

2.25

2.03

PD 4.25200/300

4.25

- Những mức giá trên đây là giá của tôm (SP loại 1) hiệu Ngôi sao Minh Hải

- Giá của tôm (SP loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD mỗi ký so cùng những mức giá nói trên.

- Giá của tôm (SP loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.

B/ SỐ LƯỢNG:

- Loại PD 8/12 71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên

- Loại PUD W/P: 42 63 tấn gồm có:

- Factory 89 khoảng 21 42 tấn

- Factory 69- 97- 23- 65- 61: khoảng 21 tấn

- Loại PD/PUD Cat Tiger (tôm sắt): khoảng 10 - 15 tấn

- Loại PD 200/300: khoảng 700 - 1.000 thùng (kiện)

C/ GIAO HÀNG: Trong vòng ................

Cảng chạy (cảng bốc hàng): ......................

Cảng xuất hiện (cảng dỡ hàng): ....................

D/ THANH TOÁN:

- Bằng thư tín dụng ko hủy ngang trả ngay cho toàn bộ số hàng từng giao, việc thanh toán bằng thư tín dụng này do yêu cầu của cty ABC.

- Chấp nhận đòi tiền bằng điện.

- Ngân hàng thông tin (Ngân hàng bên báo) EXIMBANK TPHCM

- Thanh toán được thực hiện đầy đủ khi xuất trình những chứng từ sau đây:

- Hóa đơn thương mại từng ký

+ Một bộ vận đơn hoàn hảo từng giao hàng lên tàu cho ghi chú cước phí trả trước

+ Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương Mại Việt Nam cấp cùng 1 bản gốc và 3 bản sao

+ Giấy chứng nhận số lượng- chất lượng - đóng đùm cùng 1 bản gốc 3 bản sao do OMIC/SGC cấp ở cảng chạy trước khi xếp hàng lên tàu.

+ Giấy chứng nhận vệ sinh động vật do Văn phòng Kiểm dịch vệ sinh động vật của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Việt Nam cấp cùng 1 bản chính và 3 bản sao.

Hợp đồng được làm thành 4 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị hiệu lực như nhau

NGƯỜI MUA KÝ NGƯỜI BÁN KÝ


Link Tải Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản bằng tiếng anh và tiếng việt mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)