Tải Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Link Tải Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Căn nhà số :đường........................phường ......................................................... quận.............)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN A:(Bên ủy quyền)

Ông:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................

cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................

Địa chủ hay trú:..........................................................................................................

Bà:.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................

cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................

Địa chủ hay trú:..........................................................................................................

BÊN B: (Bên được phép)

Ông:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)