Tải Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên năm học 2018 - 2019

Link Tải Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên năm học 2018 - 2019 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu kế hoạch riêng tư của giáo viên là bảng kế hoạch giảng dạy theo đã tuần, đã tháng. Trong bảng kế hoạch riêng tư đưa ra những thử thách, đối tượng trong cả năm, theo đã tháng và đã tuần.

Ngoài ra trong bảng kế hoạch riêng tư của giáo viên còn đưa ra những thuận lợi, khốn khó trong các giai đoạn giảng dạy và những kiến nghị đề xuất đối cùng Ban giám hiệu nhà trường nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường ngày càng tốt hơn.

Dưới đây là mẫu kế hoạch giảng dạy của giáo viên Tiểu học, THCS, THPT mời những thầy cô với tham khảo. Còn cô giáo Mầm non cũng có thể tham khảo Mẫu kế hoạch riêng tư của giáo viên Mầm non mà chúng tôi từng giới thiệu trước đây.


Mẫu kế hoạch riêng tư của giáo viên Tiểu học

TRƯỜNG ………...................

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------

 ………, ngày…..tháng……năm 20...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2018 – 2019

- Căn cứ vào phương hướng, thử thách năm học 20...– 20... của Trường ……

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của Tổ ……………….;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

- Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của mình như sau:

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên: ….....…… Giới tính: ……

Sinh ngày:………… Nơi sinh: ……..

Hệ huấn luyện:……………………..........

Ngành huấn luyện: ……......…..............

Trình độ chuyên môn: ………….......

Trình độ lý luận: ……………............

Ngày vào ngành:………………………

Thử thách giảng dạy:…………………

Thử thách kiêm nhiệm:………………

Thành tích năm học 2017 - 2018:…

………………………………………

………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục triển kđôi Chương trình việc làm của Bộ GDĐT, Chương trình việc làm của BCH Đảng bộ tỉnh …………. về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện; Thực hiện đều đặn, hiệu quả những phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh hợp cùng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào xử lý những vấn đề thực tiễn; phong phú hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông báo và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

­- Phụ trách ………………...

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy lớp…………….

3. Thuận lợi và khốn khó:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH tò mò về mọi mặt.

- Được huấn luyện văn bằng …………………..

- Nhà trường từng trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ trong việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương tò mò.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh:

- Có sự tò mò của phụ huynh, động viên, nhắc nhở những em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn phải việc đẩy mạnh ………. cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít phải việc thực hiện những tiết dạy thực hành Tin học cho sinh cực kỳ vất vả.

- Đa số học sinh gia đình không có máy vi tính phải ảnh hưởng nhiều xuất hiện việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác phải việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước , không bao giờ trung thành cùng Đảng. Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng chính trị .

Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện.

Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả những khối lớp.

Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, tò mò phụ đạo cho học sinh kém kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông báo trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ những phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt những loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và bền vững để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nổi bật là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường cùng những đoàn thể, cộng đồng, giữa giáo viên cùng học sinh và phụ huynh học sinh .

Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức cùng kĩ năng thực hành và ứng dụng. Thực hiện tốt đối tượng giáo dục dạy người bằng dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện đều đặn, hiệu quả những phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh hợp cùng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào xử lý những vấn đề thực tiễn; phong phú hóa những hình thức học tập.

Phối hợp cùng tổ chuyên môn và những giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển khả năng hợp cùng mục tiêu học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

Đưa những nội dung giáo dục đạo đức, học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; phong phú sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó cùng biến đổi khí hậu, phòng né và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và những hoạt động giáo dục.

3. Tham gia những phong trào, hội thi trong năm học

a. Thử thách

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Chỉ tiêu

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

c. Biện pháp thực hiện

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


Mẫu kế hoạch riêng tư của giáo viên THCS

TRƯỜNG ...........................
TỔ ....................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC .....................

- Căn cứ vào phương hướng, thử thách năm học ....................... của Trường .......................;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ..................... của .........................;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ................... của mình như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học ........................... là năm học tiếp tục triển kđôi Chương trình việc làm của Bộ GDĐT, Chương trình việc làm của BCH Đảng bộ tỉnh .............................. về thực hiện Nghị quyết số .............. ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ....... Ban Chấp hành Trung ương khóa ......... về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện; Thực hiện đều đặn, hiệu quả những phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh hợp cùng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào xử lý những vấn đề thực tiễn; phong phú hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông báo và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

- Phụ trách công nghệ thông báo nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy bộ môn ......... lớp .....

3. Thuận lợi và khốn khó:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH tò mò về mọi mặt

- Được huấn luyện văn bằng 2 Đại học.

- Nhà trường từng trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ trong việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương tò mò.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh :

- Có sự tò mò của phụ huynh, động viên, nhắc nhở những em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn phải việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít phải việc thực hiện những tiết dạy thực hành Tin học cho sinh cực kỳ vất vả.

- Đa số học sinh gia đình không có máy vi tính phải ảnh hưởng nhiều xuất hiện việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác phải việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bao giờ trung thành cùng Đảng. Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng chính trị .

- Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số ......... ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ......... Ban Chấp hành Trung ương khóa .......... về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả những khối lớp.

- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, tò mò phụ đạo cho học sinh kém kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông báo trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ những phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

- Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt những loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

- Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và bền vững để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nổi bật là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường cùng những đoàn thể, cộng đồng, giữa giáo viên cùng học sinh và phụ huynh học sinh .

- Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức cùng kĩ năng thực hành và ứng dụng. Thực hiện tốt đối tượng giáo dục dạy người bằng dạy chữ và dạy nghề.

- Thực hiện đều đặn, hiệu quả những phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh hợp cùng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào xử lý những vấn đề thực tiễn; phong phú hóa những hình thức học tập.

- Phối hợp cùng tổ chuyên môn và những giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển khả năng hợp cùng mục tiêu học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Đưa những nội dung giáo dục đạo đức, học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; phong phú sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó cùng biến đổi khí hậu, phòng né và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và những hoạt động giáo dục.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gianNội dung công việcGhi chú

Tháng ....../........

- Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục.

- Chuẩn bị những điều kiện quan trọng để thực hiện dạy và học bộ môn.

- Chuẩn bị tốt máy tính cho học sinh học Tin học.

- Kiểm tra những thiết bị công nghệ thông báo phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Phối hợp Tổ CM, giáo viên Tin học xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

 

Tháng ....../........

- Tham gia lễ kđôi giảng năm học.

- Tìm hiểu đặc điểm tình trạng học sinh những lớp.

- Hoàn thành xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Xây dựng hồ sơ riêng tư.

- Tham mưu và tham gia công tác phổ cập GD

- Xây dựng kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm

- Thực hiện dự giờ để tiếp thu kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh kém kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Hỗ trợ học sinh tham gia tự luyện IOE.

- Tổng hợp kết quả tìm nguyên nhân, cập nhập dữ liệu phổ cập GD vào máy tính, phần mềm.

- Chuẩn bị tốt những loại biên bản phổ cập.

 

Tháng ....../........

- Tham gia những hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh học sinh kém kém.

- Tham gia những hoạt động tập thể

- Rà soát chương trình, dạy bù.

- Xử lý những sai sót trong dữ liệu phổ cập, hoàn thiện và quản lý tốt những loại hồ sơ phổ cập.

 

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Ôn tập học kỳ I.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.

- Phối hợp Tổ chuyên môn tổ chức thi IOE cấp trường.

- Tham gia coi thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát và cập nhật phần mềm.

 

Tháng ....../........

- Tổng hợp dữ liệu điểm trên phần mềm máy tính.

- Hoàn thành những loại thông báo cuối học kỳ.

- Dạy học theo chương trình học kỳ II.

- Vào điểm học bạ và Sổ điểm.

- Phối hợpBGH sẵn sàng tốt công tác sơ kết học kỳ I.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh kém kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Rà soát và tiếp tục công tác viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh kém kém.

- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.

- Tham gia những hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.

- Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo HS kém kém.

- Tham gia coi thi và chấm thi nghề PT.

- Ôn tập sẵn sàng thi học kỳ II.

- Hòa thành công tác viết sáng kiến kinh nghiệm

 

 

Tháng ....../........

- Hoàn thành chương trình đúng thời gian.

- Coi thi, giúp công tác vào điểm thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát.

- Cập nhật dữ liệu phần mềm xét tốt nghiệp.

- Rà soát, làm xong số liệu trên những phần mềm.

 

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và làm xong tốt thử thách.

- Phải tổ chức những lớp tập huấn, hội nghị, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, những công tác khác để những giáo viên có cơ hội tiếp xúc, tiếp thu, thảo luận kinh nghiệm trong công tác.

- Phải tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa đều đặn.

 ........., ngày...tháng...năm...
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔNNGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Mẫu kế hoạch riêng tư của giáo viên THPT

TỔ:…………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

..........., ngày...tháng...năm....

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Năm học ....................

Phần I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ...................................................Nhóm chuyên môn:

Ngày tháng năm sinh: .....................................Năm vào ngành:

Trình độ huấn luyện: ...................................................Môn huấn luyện:

Thâm niên công tác: Danh hiệu thi đua cao nhất có đc:

Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018 - 2019:

Xếp loại BDTX năm học 2018 - 2019:

Phần II. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ Công văn số ........................ ngày...tháng...năm.... của Sở Giáo dục và Đào tạo .....................cho việc chỉ bảo thực hiện thử thách Giáo dục trung học năm học 2018 - 2019;

- Công văn số ......................... ngày...tháng....năm.... của Sở Giáo dục và Đào tạo ................... cho việc thực hiện thử thách BDTX năm học 2018 - 2019;

- Căn cứ Kế hoạch số ...................... ngày...tháng...năm... của Trường THPT ...................... về công tác chuyên môn năm học 2018 - 2019;

- Căn cứ vào khả năng riêng tư và yêu cầu của thử thách được giao, nhu cầu phát triển của bản thân,

2. Mục tiêu chung:

- Hoàn thành tốt thử thách được giao.

- Đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu của thử thách được giao, phát triển bản thân.

3. Nội dung

3.1. Đặc điểm tình trạng

3.1.1. Năng lực của riêng tư

a) Thuận lợi

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Khó khăn:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.1.2 Công việc được giao:

Giảng dạy: Môn: ............................... Các lớp:

Môn: ............................... Các lớp:

Kiêm nhiệm:

3.1.3. Đánh giá về đặc điểm tình trạng những mặt công việc:

a) Đánh giá học sinh chủ nhiệm và giảng dạy:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Đánh giá đặc điểm tình trạng công tác được phân công phụ trách:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.2. Kế hoạch cụ thể của năm học:

3.2.1. Công tác rèn luyện, tự rèn luyện về đạo đức, tư tưởng:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.2.2. Giáo dục cho học sinh về đạo đức, tư tưởng chính trị:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.2.3. Công tác giảng dạy ( biện pháp cụ thể, chỉ tiêu):

a) Soạn giáo án và tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c) Bồi dưỡng HSG; Phụ đạo học sinh yếu; Ôn, luyện cho học sinh thi THPT Quốc gia:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

d) Dùng thiết bị dạy học ( Máy chiếu, thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành, ...)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

g) Làm đồ sử dụng dạy học:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.2.4 Thực hiện quy chế chuyên môn (qua sổ điểm, sổ đầu bài, sổ theo dõi sử dụng TBDH, hồ sơ chuyên môn riêng tư,...)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.3. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Đăng ký danh hiệu thi đua: .......................................................................................................

- Đăng ký chất lượng môn giảng dạy:

TT

 LớpSĩ số MônTốtKháT. bìnhYếuKém Ghi chú
SL%SL%SL%SL%SL%
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

Công tác kiêm nhiệm:.......................................................................................................................

Công tác bồi dưỡng HSG cấp tỉnh:..................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3.4. Kế hoạch bồi dưỡng đều đặn

Công tác tự bồi dưỡng, tự học, viết SKKN:.....................................................................................

- Chuyên đề tự bồi dưỡng: .............................................................................................................

- Đề tài SKKN: ................................................................................................................................

- Đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường: ...........................................................................................

- Đăng kí học tập nâng cao trình độ:..............................................................................................

a) Nội dung 1 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện thử thách năm học theo cấp học

Nội dung

Hình thức học

Mục tiêu có đc

Hướng dẫn thực hiện thử thách Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019

Tập trung,

tự học

- Nắm vững những thử thách trọng tâm và thử thách cụ thể của Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019.

- Xây dựng được kế hoạch riêng tư từ chỉ bảo thực hiện NVNH của BGD, HD thực hiện KH của trường, của tổ.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019

 

Tập trung,

tự học

- Nắm được thử thách của công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.

- Đóng góp, xây dựng Kế hoạch Kiểm tra nội bộ của trường.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch từng xây dựng

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019 của trường THPT ......................

Tập trung,

tự học

- Nắm vững đối tượng, thử thách giáo dục của trường, của tổ, nhóm chuyên môn, của đã riêng tư.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của trường.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):.......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện thử thách phát triển giáo dục địa phương theo năm học

Nội dung thứ 1: 3 tiết/năm

Nội dung thứ 2 ->5: Tổng 25 tiết/năm

Nội dung thứ 5: 2 tiết/năm.

Nội dung

Hình thức học

Mục tiêu có đc

Phát triển Chương trình nhà trường phổ thông

Tự học

- Nắm vững nội dung chương trình.

- Cùng cùng tổ, nhóm CM xây dựng chương trình PTNT.

- Thực hiện chương trình từng xây dựng.

Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển khả năng

Tập trung,

tự học

- Cùng cùng tổ, nhóm chuyên môn xây dựng KH CM của tổ trong dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển khả năng.

- Xây dựng được KH CM riêng tư theo tinh thần trên.

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo những chuyên đề NCBH, dạy học theo đề tài môn học.

Tập trung,

tự học

- Cùng cùng tổ, nhóm chuyên môn xây dựng được kế hoạch nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra.

Nâng cao khả năng cho giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển kđôi đề án 2020

Tự học

- GV NN thi đạt chuẩn C1.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học truy cập”

Tự học

- Trao đổi, sinh hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp qua trang mạng.

- Giao thử thách học tập và kiểm tra việc thực hiện thử thách của học sinh qua trang mạng.

Giáo dục những việc ảnh hưởng xuất hiện an ninh biển đảo

Tập trung,

tự học

- Cập nhật những thông báo ảnh hưởng xuất hiện việc an ninh biển đảo.

- Vận dụng trong dạy học những bộ môn có ảnh hưởng.

- Vận dụng trong tổ chức sinh hoạt tập thể, HĐ NGLL.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c) Nội dung 3 (60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tiếp của giáo viên

Thuộc khối kiến thức tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tiếp của giáo viên (60 tiết/ năm học).

4 môđun trong số những mô đun từng được chọn để tự học, tự bồi dưỡng là:

Mô đun chọn

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)

Mục tiêu có đc

............

  

............

  

............

  

............

  

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):.......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II/ KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG:

ThángNội dungThời gianĐiều chỉnh
09/2018   
10/2018   
11/2018   
12/2018   
01/2019   
02/2019   
03/2019   
04/2019   
05/2019   
06/2019   

 

  

........, ngày...tháng...năm...

Tổ trưởng

(Nhóm trưởng) chuyên môn

Người lập kế hoạch

Duyệt của Ban Giám hiệu

 


Link Tải Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên năm học 2018 - 2019 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)