Tải Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Link Tải Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 chính thức:

Tải về máy (169,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Lúc học tập những Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12: Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW, những đồng chí Đảng viên cần đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Mời đồng chí với theo dõi mẫu kế hoạch riêng tư dưới đây:
Mẫu kế hoạch riêng tư thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Họ và tên: ………………………………………………..Chức vụ:.………………………………..………………..Đơn vị công tác:………………………………………….Lúc được học tập, quán triệt và nghiên cứu những Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tôi xây dựng kế hoạch thực hiện cùng những nội dung cụ thể như sau:1. Về nhận thức của bản thân* Ý nghĩa, tầm cần thiết của những Nghị quyết- Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh kinh tế - cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, rất toàn diện trên hầu hết những lĩnh vực. Văn hóa - Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; bảo đảm an sinh và phúc lợi cộng đồng, chế độ chính sách cùng người có công, người nghèo, đặc biệt khi thiên tai bão lũ xảy ra. Ban chấp hành Trung ương cũng xác định đối tượng trong năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm yên ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh cộng đồng và phúc lợi cộng đồng.- Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách cần thiết của Đảng, đề cập xuất hiện nhiều việc rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa căn bản, vừa khẩn cấp đồng thời là sự cụ thể hóa những thử thách trọng tâm mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.- Hội nghị Trung ương 6 khóa XII từng bàn bạc và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận thực sự cần thiết. Trong đấy có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một vài việc về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình trạng mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình trạng mới.* Nội dung căn bản của những Nghị quyết- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017. Vài việc về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.+ Nghị quyết số 18-NQ/TW có đối tượng tổng quát: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hợp cùng thể chế kinh tế thị trường định hướng cộng đồng chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - cộng đồng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn cùng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi đều đặn và góp phần cải cách chính sách tiền lương.+ Nghị quyết số 18-NQ/TW từng đề ra 01 thử thách, giải pháp chung trong các giai đoạn thực hiện đối cùng toàn bộ hệ thống chính trị và 04 thử thách giải pháp cụ thể đối cùng hệ thống tổ chức của Đảng; đối cùng hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương; đối cùng chính quyền địa phương; đối cùng MTTQ và những đoàn thể chính trị-cộng đồng và quần chúng.- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017. Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp công lập.+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống những đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có khả năng tự chủ, quản trị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công căn bản, thiết kém có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình hình manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn cùng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và hấp dẫn mạnh mẽ những thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.+ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đưa ra 08 thử thách và giải pháp trong các giai đoạn thực hiện.Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác thông báo, tuyên truyền.
Thứ 2: Sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ 3: Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng những nguồn lực.
Thứ 4: Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy cộng đồng hóa dịch vụ sự nghiệp công.
Thứ 5: Nâng cao khả năng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ 6: Hoàn thiện cơ chế tài chính.
Thứ 7: Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.
Thứ 8: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và những đoàn thể chính trị-cộng đồng.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW,ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình trạng mới.+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc nên như mẹ hiền", có khả năng chuyên môn chắc chắn, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.+ Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đưa ra 09 thử thách và giải phápThứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị - cộng đồng và của toàn cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Thứ 2: Nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Thứ 3: Nâng cao khả năng phòng, chống dịch bệnh gắn cùng đổi mới y tế cơ sở.
Thứ 4: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục cơ bản tình hình quá tải nhà thương.
Thứ 5: Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế.
Thứ 6: Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế.
Thứ 7: Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế.
Thứ 8: Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế.
Thứ 9: Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình trạng mới.+ Mục tiêu Nghị quyết: Giải quyết toàn diện, đồng bộ những việc về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại cùng phát triển kinh tế - cộng đồng. Duy trì vững chãi mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng cùng già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, lâu dài.+ Thử thách và giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 21-NQ/TW: 07 thử tháchThứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền những cấp.
Thứ 2: Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.
Thứ 3: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số.
Thứ 4: Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.
Thứ 5: Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
Thứ 6: Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao khả năng đội ngũ cán bộ dân số.
Thứ 7: Tăng cường hợp tác quốc tế.
2. Trách nhiệm riêng tư trong thực hiện Nghị quyết- Với trách nhiệm là Bí thư Đoàn xã trước hết nên nắm vững những nội dung, quan điểm căn bản của những Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); gương mẫu chạy đầu trong thực hiện những Nghị quyết; tham gia học tập, học hỏi đầy đủ những Nghị quyết do Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức học tập.- Làm tốt công tác tuyên truyền những nội dung Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững những nội dung căn bản của Nghị quyết.- Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, xa rời quần chúng, nhân dân. Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước, luôn trung thành cùng Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.- Không suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống. Luôn kiên định đối tượng lý tưởng của Đảng, phát huy tính chiến đấu của người đảng viên, đấu tranh cùng những biểu hiện tiêu cực cộng đồng, giữ vững lập trường và quan điểm của mình thực hiện tốt Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng.- Kiên quyết đấu tranh cùng những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.- Trong công việc nên giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, riêng tư phụ trách. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công việc, làm xong tốt những thử thách được giao riêng tư dám làm, dám chịu, chưa có tư tưởng đổ lỗi, tranh công. Không lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, ko để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Không có biểu hiện về lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.- Gương mẫu chạy đầu cho việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, và quy ước thôn bản. Chủ động tích cực vận động gia đình, người thân, đoàn viên thanh niên, hội viên chấp hành tốt những chủ trương Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nghĩa vụ công dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kể chạy hai cùng làm trong thực hiện thử thách và những nghĩa vụ công dân.- Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần tạo cho Đảng những đồng chí ưu tú nhất; tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, xây dựng nghị quyết chi bộ, thực hiện tốt 19 điều Đảng viên ko được làm, chưa có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.3. Tổ chức thực hiện thử thách cấp ủy giao- Xây dựng Kế hoạch học tập, Kế hoạch thực hiện những Nghị quyết hội thảo lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cụ thể, thiết thực triển kđôi đến toàn thể đoàn viên thanh niên hội viên.- Chỉ đạo những Chi đoàn, đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ tại những Hội nghị do Chi bộ thôn tổ chức làm xong trong tháng 02/2018.- Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn xã đều đặn duy trì, theo dõi thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BCH Đoàn xã, đổi mới trong xây dựng những Chương trình, Kế hoạch, nội dung hoạt động của Đoàn. Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Đoàn nhất là trong bố trí sử dụng, cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội.- Giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể, những tổ chức kinh tế - cộng đồng. Cụ thể hóa việc thực hiện những Nghị quyết vào tổ chức những chương trình tình nguyện bởi vì cuộc sống cộng đồng thiết thực hiệu quả hợp cùng những nội dung của Nghị quyết./. 
 Người xây dựng kế hoạch  ….…………………………………
Mời những đồng chí với tham khảo thêm những tài liệu sau:Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho giáo viên
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII dành cho cảnh sát
Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của cán bộ lãnh đạo


Link Tải Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 mới nhất:

Tải về máy (169,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)