Tải Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Link Tải Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ

Ngày………tháng…….năm……


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

1. Nội dung:

Stt

Nội dung huấn luyện

Người huấn luyện

Hình thức huấn luyện

Thời gian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Chủ quản

Trưởng P. HC-NS

Tổng Giám đốc


Link Tải Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)