Tải Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng

Link Tải Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng chính thức:

Tải về máy (328,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng. Phiếu đánh giá này lập ra để tổ chuyên môn và Hiệu trưởng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp của giáo viên. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông báo của giáo viên được đánh giá, nội dung đánh giá,xếp loại của Hiệu trưởng..... Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.


Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD-ĐT:............................................................................................................................................

Trường .................................................................................... Năm học:..................................................

Tổ chuyên môn:.........................................................................................................................................

Họ và tên giáo viên được đánh giá:..........................................................................................................

Môn học được phân công giảng dạy:..........................................................................................................

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng: a, b, c, d là những tiêu chí tương ứng cùng những yêu cầu của đã lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm có đc của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểm

 

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị cùng trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối cùng thử thách xây dựng và gìn dữ Tổ quốc

      

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

      

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

      

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

      

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

      

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức căn bản

      

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

      

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

      

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, cộng đồng và nhân văn, kiến thức ảnh hưởng xuất hiện ứng dụng công nghệ thông báo, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

      

5. Kiến thức địa phương về thử thách chính trị, kinh tế, văn hoá, cộng đồng của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

      

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

      

2. Tổ chức và thực hiện những hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy chức năng động, sáng tạo của học sinh.

      

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

      

4. Thực hiện thông báo đôi chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, cư xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

      

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

      

 

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

   

II. Kiến thức

   

III. Kĩ năng sư phạm

   

Xếp loại chung

   

2. Những điểm mạnh:

- .........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

3. Những sở đoản:

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục sở đoản:

 -.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

 -.........................................................................................................................................................

5. Ý kiến bảo lưu của giáo viên (do giáo viên tự ghi)

 -.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

6. Xếp loại chung và ý kiến của Hiệu trưởng

 -.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................................

 

 

............, ngày...tháng...năm...

 

         HIỆU TRƯỞNG


Link Tải Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng mới nhất:

Tải về máy (328,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)