Tải Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động

Link Tải Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động chính thức:

Tải về máy (291,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được chúng tôi tải lên ngay sau đây. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại lao động. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động gồm những phần tự đánh giá, phần dành cho lao động quản lý, phần đánh giá và xếp loại quản lý của cấp trên. Sau đây là nội dung chi tiết mời những bạn chung tham khảo.

Tên cơ quan,
Tổ chức, đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

Năm 20...

Họ và tên: …………………………..............................………………………………………………..

Chức vụ, chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….........…………………..

Ngạch công chức: …………..Bậc: ………………Hệ số lương: ………….........……………………...

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả thực hiện công việc hay thử thách theo hợp đồng lao động từng ký kết;

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác cùng đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc cư xử của người lao động;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Việc thực hiện những nghĩa vụ khác của người lao động.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện thử thách;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá. (Hoàn thành xuất sắc thử thách; làm xong tốt thử thách; làm xong thử thách tuy nhiên còn hạn chế về khả năng; ko làm xong thử thách)

 .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Người lao động tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Ngày.... tháng.... năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm;

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức. (Hoàn thành xuất sắc thử thách; làm xong tốt thử thách; làm xong thử thách tuy nhiên còn hạn chế về khả năng; ko làm xong thử thách)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....m 20...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Link Tải Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động mới nhất:

Tải về máy (291,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)