Tải Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018

Link Tải Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 chính thức:

Tải về máy (812,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 - Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng, Đại học 2018

 mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và mới nhất. 

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 được ban hành kèm theo Công văn 899/BGDĐT-GDĐH về chỉ bảo công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành huấn luyện giáo viên hệ chính quy năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu, mời những bạn chung tham khảo.

Phụ lục 2.

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (gồm 2 mẫu phiếu)

(Kèm theo công văn số:899 /BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu phiếu số 1

SỞ GDĐT.................................

MÃ SỞ: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHIẾU SỐ 1
(Nơi thu nhận lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy kđôi sinh bằng chữ in hoa có dấu:

...........................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ...............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh ....................................................................

(Nếu như ngày và tháng sinh bé hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi) .......................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ................................................................

5.Số ĐT (hồ sơ đăng ký dự thi) ..........................................................................

6. Địa chỉ Email: .........................................................................................................

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

 
8. Khu vực ưu tiên tuyển sinh:
 

9. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

8. Nội dung những nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh nên ghi đầy đủ thông báo về NV đăng ký xét tuyển sau khi từng điều chỉnh vào bảng từ cột (1) xuất hiện cột (5))

Thứ tự NV ưu tiên(1) Mã trường (chữ in hoa)(2)Mã ngành/Nhóm ngành(3)Tên ngành/Nhóm ngành(4)Mã tổ hợp môn xét tuyển(5)Nội dung thay đổi(6)
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
     
     

Tổng số nguyện vọng:...............................................

 

..........., ngày ..... tháng .... năm 201..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 mới nhất:

Tải về máy (812,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)