Tải Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản

Link Tải Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản chính thức:

Tải về máy (284,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu 03/MTK phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC chỉ bảo đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện vận dụng Hệ thống thông báo quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời những bạn chung tham khảo.

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC:...............
PHÒNG (BỘ PHẬN):.....................

Mẫu số: 03/MTK

 


PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Kho bạc Nhà nước nhận Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị chi tiết theo nội dung:

Tên đơn vị

Loại tài khoản đăng ký sử dụng

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS
(Mã ĐVGD VỚI KB)/
Mã chủ đầu tư

    

Hồ sơ gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………....................…….

……………………………………………………………………………………………………….....................…….

……………………………………………………………………………………………………….....................…….

……………………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………......................................................................................................

Ngày KBNN nhận đủ hồ sơ: …./…./…..

Bên giao (khách hàng)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận (KBNN)
(ký và ghi rõ họ tên)

 


Link Tải Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản mới nhất:

Tải về máy (284,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)