Tải Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên

Link Tải Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên chính thức:

Tải về máy (345,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên - Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu quyết định vận dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và tải lên ngay sau đây. Mẫu quyết định vận dụng phụ cấp là mẫu quyết định của cty, doanh nghiệp cho việc vận dụng phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên của cty, doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu tại đây.

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

Số: ........../20.../QĐ-

          ............., ngày.....tháng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc vận dụng phụ cấp trách nhiệm cho CBNV

CÔNG TY

- Căn cứ Bộ luật lao động;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

- Căn cứ vào khả năng, phẩm chất Ông/bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho:

Ông/Bà: ................................................................................................

Vị trí: .....................................................................................................

Phụ cấp trách nhiệm: ……………vnđ/tháng

Ngày hiệu lực: Ngày.......tháng......năm............

Điều 2: Ông/Bà và những Phòng ban……………. ảnh hưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điu 2;

- Lưu HCNS

CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)


Link Tải Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên mới nhất:

Tải về máy (345,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)