Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Link Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu Quyết định xẻ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc - Bổ nhiệm nhân sự trong doanh nghiệp

Trong các giai đoạn hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc từng là mà doanh nghiệp chạy thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ từng là ra quyết định xẻ nhiệm địa điểm này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

........., ngày ........ tháng ........ năm......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xẻ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành cty
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ……………………………..........

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………..............;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của cty………………………………………………................;

- Xét trình độ năng lực của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………..............

CMND số ………………………………………………………………………………...................

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………………….........

Địa chỉ hay trú.…………………………………………………………………………….........

Giữ chức danh Giám đốc cty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của cty.

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chịu trách nhiệm riêng tư trước Hội đồng quản trị về những hoạt động của mình theo quy định của cty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực nói từ khi ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)