Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Link Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu Quyết định xẻ nhiệm trưởng phòng

CÔNG TY …………….

 -----------------

Số: ....... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Địa danh, ngày ........tháng ......năm ........_ 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

____________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….    

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của cty………………………………………………...;

- Xét trình độ năng lực của Ông/Bà. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………

CMND số ……………………………………………………………………………….

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...

Địa chỉ hay trú.………………………………………………………………………..…….

Giữ chức danh trưởng phòng…………………………cty phụ trách chuyên môn ………….………………………………………

Điều 2: Ông/Bà .........có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chịu trách nhiệm riêng tư trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về những hoạt động của mình theo quy định của cty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực nói từ khi ký, những thành viên ảnh hưởng có trách nhiệm thi hành quyết định này.                                           

Nơi nhận:
1-
2-
3-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV


Link Tải Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)