Tải Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Link Tải Mẫu quyết định cử đi đào tạo chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Mẫu quyết định cử chạy huấn luyện được lập căn cứ vào nhu cầu quan trọng và nguyện vọng của riêng tư và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên chạy học tại cơ sở nào đó.

Số: ……/....../QĐ-

………., ngày … tháng … năm 20..…


QUYẾT ĐỊNH

V/v cử chạy huấn luyện

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY................................................

- Căn cứ quyết định số …/QĐ-….v/v xẻ nhiệm Tổng giám đốc, ngày …………;

- Căn cứ bản tính năng thử thách và quyền hạn của Tổng giám đốc theo điều lệ cty;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cử ông (bà,cô)……..........…..là….........… tham dự lớp …..........…….tại………từ khi…/…/20…..xuất hiện ngày …/…./20...

Điều 2. Ông(bà, cô).......................được thanh toán kinh phí …........………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng TCHCNS, Phòng Kế toán - Tài chính.

Điều 3. Các đơn vị tính năng ảnh hưởng và ông (bà, cô ).......................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Phòng TCHCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu quyết định cử đi đào tạo mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)