Tải Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Link Tải Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Quyết định cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hay thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh).

TÊN DOANH NGHIỆP.............
-----------------


Số: ........BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hay thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,
Địa điểm kinh doanh
(trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
______________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.

- Xét tình trạng kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hay thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh) của Công ty như sau:

1................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi hợp cùng nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……...................................................................................

Điều 4. Quyết định có hiệu lực nói từ khi ký. Các phòng ban ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)