Tải Mẫu quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật

Link Tải Mẫu quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật

[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc delete bỏ hình thức giải quyết kỷ luật Ông (bà) [TÊN]
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] cho việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dândo Quốc hội bằng ngày [NGÀY]);

- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về giải quyết kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối cùng công chức;

- Xét đề nghị của Ông (bà) [CHỨC DANH] và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật [HÌNH THỨC KỶ LUẬT]

Ông (bà): ……………………………Chức vụ :..............................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................

Kể từ khi [NGÀY]

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng những quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển chạy làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết dịnh này hay hưởng lương như vậy nào và bố trí công tác gì)

Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, [CHỨC DANH] [TÊN ĐƠN VỊ] và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)