Tải Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Link Tải Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ([1])
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
---------------

Số: ......./QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

……([2])……, ngày …… tháng …… năm ……


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

________________

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ……. /BB-VPHC do ([3]) ……….…....lập hồi …. giờ …. ngày …… tháng …. năm …….. tại ……………………..………..

Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ………………………. thực hiện và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): …...………………………...

……………………………………………………………………………….……...

Tôi ([4]): ……………..…………… Cấp bậc/chức danh: ………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………….………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức ([5]): …………………………………..............................................

Địa chỉ: …….…………………………………………………….............................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): …………………… Năm sinh ([6]): ……………

Số CMND hay hộ chiếu/Quyết định thành lập hay ĐKKD: ….……….……. …..

Ngày cấp: ..…/….../……… Nơi cấp: ……………………………….……………...

Với những hình thức sau:

1. Phạt tiền đối cùng hành vi vi phạm quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP tại:

- Điểm ....... khoản …... Điều ........ Mức phạt: ……………...............đồng.

- Điểm ....... khoản …... Điều ........ Mức phạt: ……………...............đồng.

- ..................................................................................................................................

___________________________________________

[1] Nếu như Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp thì chỉ có ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, TP

trực thuộc Trung ương…, huyện, TP thuộc tỉnh…, xã… mà ko cần ghi cơ quan chủ quản.

[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

[3] Ghi họ, tên chức danh người lập biên bản.

[4] Ghi họ, tên người ra Quyết định xử phạt.

[5] Nếu như là tổ chức ghi rõ họ tên, chức danh người đại diện cho tổ chức vi phạm.

[6] Đối cùng riêng tư vi phạm.

Tổng cộng tiền phạt là: ....................................... đồng (Bằng chữ: ……………...

………………………………………….…………………………………………..)

2. Hình thức xử phạt cho vào (nếu có): …………………………………………….

…………………...…………………………………………………...……………..

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ..………….……………....………...

...........……………………………..............……………………..………….............

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 nên nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, nói từ khi được giao Quyết định xử phạt là ngày ….. tháng ….. năm ………, trừ trường hợp được hoãn chấp hành theo quy định của pháp luật bởi vì ([7]): ……………….……………………..…..Quá thời hạn nêu trên, nếu ko tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 cần được nộp vào tài khoản số ……………....... của Kho bạc Nhà nước ([8]) …………………. trong vòng 10 (mười) ngày, nói từ khi được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hay khởi kiện đối cùng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành nói từ khi ([9]) …… / …… /…........... và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hay đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan giải quyết vi phạm hành chính.

Quyết định này gồm ……. trang, được đóng dấu giáp lai giữa những trang./.

Quyết định này từng giao cho người
vi phạm hay đại diện tổ chức vi phạm lúc …. giờ ….. ngày …./…./……

(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________________________

[7] Ghi rõ lý do.

[8] Ghi rõ tên, chỗ ở của Kho bạc.

[9] Ngày ký Quyết định hay ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

…….. ([1]) ………
…….. ([2]) ………

------------
Số: ......../QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

……([3])……, ngày …… tháng …… năm …


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

_______________

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ……………….…. /BB-VPHC lập ngày …../…./…..... và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): …………………...………………………...………………………...……………….

Tôi: ………………..… Cấp bậc, chức danh: ……………………….……...…….

Đơn vị: ………………………………………………….……………………....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:ông (bà)/tổ chức: ……………...

…………………………..………………… Sinh ngày: ..... /…. /…..................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ………………………….………………….

Số CMND hay HC/Quyết định thành lập hay ĐKKD: ………….…………...

Ngày cấp: ..…/….../……… Nơi cấp: ……….………………….………..……..

Nơi cư trú (hay chỗ ở của tổ chức): …….……………………........................

Đã có hành vi vi phạm: ………………………………………….. ……………

…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………

…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………

…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………

Hình thức xử phạt hành chính: ………………….……………….……………..

Tổng mức tiền phạt chung: ……………………… (bằng chữ): ……...………..

Hình thức xử phạt cho vào (nếu có): ………………….………………………..

Biện pháp ngăn bớt, khắc phục hậu quả (nếu có): .......……………….....……

______________________________

[1] Tên cơ quan chủ quản; nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp thì ko cần ghi cơ quan chủ quản.

[2] Tên cơ quan ra quyết định.

[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

Điều 2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, nói từ khi được giao Quyết định xử phạt, ông (bà) hay tổ chức có tên tại Điều 1 có trách nhiện chấp hành Quyết định xử phạt tại: ………………………...........………, trường hợp có quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền thì thực hiện theo quyết định đó. Quá thời hạn nêu trên, nếu ko tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông (bà) hay tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hay khởi kiện đối cùng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành nói từ khi …… / …… /…........... và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hay đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan giải quyết vi phạm hành chính./.

Quyết định này từng giao cho người vi phạm hay đại diện tổ chức vi phạm lúc …... ngày …./…./……

(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)