Tải Mẫu S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Link Tải Mẫu S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) chính thức:

Tải về máy (114,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu S02c1-DNN: Sổ cái sử dụng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đây là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp.

Số liệu ghi trên Sổ cái sử dụng để kiểm tra, đối chiếu cùng số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hay những Sổ (thẻ) kế toán chi tiết, sử dụng để lập Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo Tài chính. Mời những bạn chung theo dõi mẫu sổ cái và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC trong bài viết dưới đây:


Mẫu S02c1-DNN: Sổ cái

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02c1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:………….
Tên tài khoản……….
Số hiệu:……….

Ngày, tháng ghi sổChứng từ ghi sổDiễn giảiSố hiệu TK đối ứngSố tiềnGhi chú
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDE12G
   

- Số dư đầu năm- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong tháng    

    
- Cộng số phát sinh thángx  x
- Số dư cuối thángx  x
- Cộng lũy kế từ đầu quýx  x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 xuất hiện trang ...

- Ngày mở sổ:... 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.


Link Tải Mẫu S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) mới nhất:

Tải về máy (114,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)