Tải Mẫu S12- H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Link Tải Mẫu S12- H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu S12- H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc là mẫu sổ được lập ra sử dụng để theo dõi chi tiết đã loại tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng hay Kho bạc nơi giao dịch và làm căn cứ để ghi vào sổ này là giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Mời những bạn chung tham khảo.

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S12-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

Tháng ….. năm …….

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………..............................……..

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ………..............................……….

Loại tiền gửi: ………………................................…………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Gửi vào

Rút ra

Còn lại

A

B

C

D

1

2

3

E

   

Số dư đầu tháng

    
   

Số phát sinh tháng

    
        
        
        
        
        
        
        
   

Cộng phát sinh tháng

    
   

Cộng luỹ kế từ đầu năm

    

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 xuất hiện trang ...

- Ngày mở sổ: …………………………………………..

 

                                   Ngày ... tháng... năm………
NGƯỜI LẬP S
(Ký, họ tên)
K TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 


Link Tải Mẫu S12- H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)