Tải Mẫu số 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Link Tải Mẫu số 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ nổi bật - Mẫu kđôi thuế tiêu thụ nổi bật

Mẫu số 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 01-1/TTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Tờ kđôi TTĐB mẫu số 01/TTĐB ngày …… tháng …… năm ……....)
[01] Kỳ tính thuế: tháng .......... năm ...........

------------------------------------

[02] Tên người nộp thuế: .......................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………...........................

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTHóa đơn bán hàngTên khách hàngTên hàng hóa, dịch vụ
Số lượng


Đơn giá
Doanh số bán có thuế TTĐB (chưa có thuế GTGT)
Ký hiệuSốNgày, tháng, năm phát hành
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9) = (7) x (8)
Tổng cộng:
Hàng hóa, dịch vụ thứ 1Hàng hóa, dịch vụ thứ...Hàng hóa, dịch vụ thứ n

Tôi cam đoan số liệu kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)


Link Tải Mẫu số 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)