Tải Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT

Link Tải Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân xẻ thuế GTGT - Cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân xẻ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho những địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc ko thực hiện hạch toán kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 01-6/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC KHÔNG THỰC HIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
(Kèm theo tờ kđôi thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ......... tháng ........ năm .............)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Tên người nộp thuế: .....................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Số thuế nên nộp của người nộp thuế:.................................................................

[07] Doanh thu không có thuế GTGT của SP sản xuất ra của người nộp thuế: .......

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT
Tên cơ sở
sản xuất trực thuộc
Địa chỉ
Mã số thuếDoanh thu của SP sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc
Số thuế nên nộp
cho đã địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc
Số thuế nên nộp
cho đã địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trong trường hợp [06] < [16]
Hàng hóa chịu thuế suất 5%
Hàng hóa chịu thuế suất 10%Tổng cộng
(1)
(2)
(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
[08]
[09][10][11][12][13][14] = [12] + [13]
[15] = 1% x [12] + 2% x [13]
[17] = [06] x ([14]/[07])
1Cơ sở A
2Cơ sở B
3Cơ sở C
...
Tổng cộng:[16] = ∑[15]
[18] = ∑[17]

Số thuế nên nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính ([19] = [06] - [16]): …………………………………

Số thuế nên nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính trong trường hợp [06] < [16] ([20] = [06] - [18]): ………

Tôi cam đoan số liệu kê kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ kđôi 01/GTGT.

- Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế nên nộp cho đã địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê kđôi ở cột (9).


Link Tải Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)