Tải Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường

Link Tải Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 01/BVMT: Tờ kđôi phí bảo vệ môi trường - Mẫu kđôi phí - lệ phí

Mẫu số 01/BVMT: Tờ kđôi phí bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01/BVMT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Tháng .... năm …….....

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp thuế: .....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN: ..........................

[14] Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:............................................. [15] Văn bản ủy quyền:

.............................................................................................

[16] Đại lý thuế (nếu có): .....................................................................................

[17] Mã số thuế: .............................................................................................

[18] Địa chỉ: ...................................................................................................

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế số: ........................................................... ngày ......................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


STT
Loại khoáng sản
Số lượng khoáng
sản
Mức phíSố phí nên nộp trong kỳ
Đơn vị tínhSố lượng
(1)(2)(3)(4)(5)(6) = (4) x (5)
IKhoáng sản do cơ sở tự kđôi thác:
1.....
2.....
IIKhoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người kđôi thác
1....
2....
Tổng cộng

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối cùng kđôi thác khoáng sản nên nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): .............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày ........ tháng .......... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


Link Tải Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)