Tải Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Link Tải Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 02/GTGT: Tờ kđôi thuế GTGT dành cho dự án đầu tư - Mẫu kđôi thuế GTGT

Mẫu số 02/GTGT: Tờ kđôi thuế GTGT dành cho dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/TP: .........................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/TP: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêu
Giá trị HHDV (không có thuế GTGT)
Thuế GTGT
1Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang[21]
2Kê kđôi thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư
2.1Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ[22] [23]
2.2Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào những kỳ trước
aĐiều chỉnh tăng[24] [25]
bĐiều chỉnh giảm[26] [27]
3Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([28] = [23] + [25] - [27])[28]
4Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (với tỉnh, TP trực thuộc trung ương) bù trừ cùng thuế GTGT nên nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh với kỳ tính thuế[28a]
5Thuế GTGT chưa được hoàn xuất hiện kỳ kê kđôi của dự án đầu tư ([29] = [21] + [28] - [28a])[29]
6Thuế GTGT đề nghị hoàn[30]
7Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ[31]
8Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29] - [30] - [31])[32]

Tôi cam đoan số liệu kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)


Link Tải Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)