Tải Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Link Tải Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc cho việc giải trình, cho vào thông tin, tài liệu - Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc cho việc giải trình, cho vào thông báo, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

-------------------

Mẫu số 02/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày.......... tháng ........ năm ......

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc giải trình, cho vào thông báo, tài liệu

Căn cứ Thông báo số .................................. của cơ quan thuế ................................. ngày ........... tháng ....... năm ........... cho việc đề nghị người nộp thuế giải trình, cho vào thông báo, tài liệu.

Hôm nay, hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại: .........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cơ quan thuế

1. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: ..........................................

2. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: ..........................................

II. Người nộp thuế (hay đại diện hợp pháp của người nộp thuế)

Ông (bà): ...............................................................................................................

CMND số: ..............................................................................................................

Chức vụ: .......................... đại diện cho (NNT........................) – MST: ..................

Địa chỉ: ................................................................................................................

III. Nội dung làm việc

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp cho vào cho cơ quan thuế

1 ................................................................................................................................

2 ................................................................................................................................

V. Đề xuất và kiến nghị

1. Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật thuế:

.................................................................................................................................................................

2. Các nội dung chưa được làm rõ ..........................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế.

Lúc đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, chưa có ý kiến gì khác và với ký công nhận vào đã tra của biên bản hay có ý kiến khác như sau:

Ý kiến cho vào khác (nếu có).

NGƯỜI NỘP THUẾ
(hay Đại diện hợp pháp của NNT)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Việc giải trình, cho vào thông báo, tài liệu cần được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.

2. Đối cùng những tài liệu người nộp thuế cung cấp cho vào cho cơ quan thuế, người lập biên bản nên ghi rõ tên tài liệu, bản chính hoặc bản sao.

3. Người có ý kiến khác nên tự ghi ý kiến của mình vào giấy tờ, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.


Link Tải Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)