Tải Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Link Tải Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí chính thức:

Tải về máy (108,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 02/PHLP: Tờ kđôi quyết toán phí, lệ phí - Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

mtaive.com xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ kđôi quyết toán phí, lệ phí (sử dụng cho tổ chức, riêng tư thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, riêng tư thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp thuế: .................................................................................................

[05] Mã số thuế: .........................................................................................................

[06] Địa chỉ: ................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................................ [08] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: .............................. [10] Fax: .......................... [11] Email: ....................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................

[13] Mã số thuế: ...........................................................................................................

[14] Địa chỉ: ..................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ................................. [18] Fax: ......................... [19] Email: ...................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:................................................ ngày ..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại phí, lệ phí
ChươngTiểu mục
Số tiền phí, lệ phí thu được
Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)
Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ
Số tiền phí, lệ phí nên nộp NSNN
Số tiền phí, lệ phí từng kđôi trong kỳ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) = (5) – (7)(9)
...
Tổng cộngxx x

Số tiền phí, lệ phí nên nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): .........................................................

Tôi cam đoan số liệu kê kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày ........ tháng .......... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mới nhất:

Tải về máy (108,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)