Tải Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Link Tải Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu số 03/GTGT: Tờ kđôi thuế GTGT - Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Mẫu số 03/GTGT: Tờ kđôi thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 03/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC
ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GTGT
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/TP: .........................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/TP: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuHàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và ko chịu thuếHàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1)(2)(3)(4)(5)
1GTGT âm được kết chuyển kỳ trước[21][22][23]
2Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT[24][25][26]
3Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra[27][28][29]
4GTGT chịu thuế trong kỳ:
[30] = [24] - [27] - [21];
[31] = [25] - [28] - [22];
[32] = [26] - [29] - [23];
[30][31][32]
5Thuế GTGT nên nộp:
[33] = [30] x 0%;
[34] = [31] x 5%;
[35] = [32] x 10%
[33][34][35]

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [36] = [24] + [25] + [26]: ......

Tổng thuế giá trị gia tăng nên nộp trong kỳ [37] = [33] + [34] + [35]: ..............

Tôi cam đoan số liệu kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)


Link Tải Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)