Tải Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up

Link Tải Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Sales Follow-Up

Client Information

Tên cty:

Type of Business:

Địa chỉ cty:

City: State: ZIP:

Điện thoại: Fax:

Contact:

Title:

Proposal:

Sales Tracking Sheet

Ngày

Ghi chú

Date to Follow-Up

Initial


Link Tải Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)