Tải Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Link Tải Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có quy định cho việc phát hành hóa đơn và quyết định cho việc vận dụng hóa đơn tự in.

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, riêng tư kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội): ........................

2. Mã số thuế:..........................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................

4. Điện thoại:...........................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

Hóa đơn GTGT

AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, riêng tư sử dụng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:...........................................................................................................

- Mã số thuế:...........................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế thu nhận thông tin:..............................................................

........., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quyết định cho việc vận dụng hóa đơn tự in (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản:…………......
Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

………, ngày……… tháng……… năm………


QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc vận dụng hóa đơn tự in
-----------------

GIÁM ĐỐC …..........

Căn cứ điểm a (hay b) và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính chỉ bảo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hay Giấy đăng ký kinh doanh) số ……................

Xét đề nghị của …............................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ khi ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và những bộ phận kỹ thuật ảnh hưởng như sau:

- Hệ thống thiết bị (Máy tính số …, máy in số …, máy tính tiền số …, phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).

- Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hay tên nhà cung cấp dịch vụ)

Điều 2. Mẫu những loại hoá đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Trách nhiệm của đã bộ phận trực thuộc ảnh hưởng việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành nói từ khi …/…/20….Lãnh đạo những bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)