Tải Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

Link Tải Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu tờ kđôi hủy bỏ di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________

TỜ HỦY BỎ DI CHÚC [1]

Hôm nay, ngày........tháng.........năm........... (Ngày … tháng … năm …..), vào lúc.......giờ......phút, tại Phòng Công chứng số .............

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

Ông :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :

Địa chỉ hay trú :

Bà :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :

Địa chỉ hay trú :

Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt (sức khỏe của chúng tôi còn được kiểm chứng bởi giấy khám sức khỏe do ………….cấp ngày .....................đính kèm).

Nguyên trước đây vào ngày..............tháng............năm.............., chúng tôi có lập tờ di chúc được ..........chứng nhận số:.......... ngày.....tháng.........năm......... Theo nội dung di chúc trên, chúng tôi có để lại căn nhà số:………...cho..........................

Nay bằng giấy tờ này, chúng tôi tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập ngày.....tháng........năm.......... có chứng nhận của……………. số...........nói từ khi chúng tôi ký vào Tờ hủy bỏ di chúc này và được Phòng Công chứng số................chứng nhận, tờ di chúc nêu trên ko còn hiệu lựcnữa. Để làm chứng trong việc chúng tôi hủy bỏ di chúc, chúng tôi có mời đôi nhân chứng là:

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)