Tải Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN

Link Tải Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN chính thức:

Tải về máy (114,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Tờ kđôi quyết toán thế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03 /TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------***--------


TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................

Người nộp thuế: .............................................................................................................................

Mã số thuế: .................. ..................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

[05]Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: ...................

[07] Điện thoại:……........…..… …. [08] Fax: ………..........….. [09] E-mail: ……………………........

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Mẫu tờ kđôi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN mới nhất:

Tải về máy (114,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)