Tải Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Link Tải Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình chính thức:

Tải về máy (101,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập căn cứ trên Luật xây dựng và những nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, cho vào một vài điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ (pháp lý khác có ảnh hưởng);

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:............................................................................................................................

2. Tên chủ đầu tư:.....................................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng:................................................................................................................

4. Diện tích sử dụng đất:............................................................................................................

5. Tổng mức đầu tư của dự án:...................................................................................................

6. Nguồn vốn đầu tư:...................................................................................................................

7. Hình thức quản lý dự án:.........................................................................................................

8. Thời gian thực hiện dự án:.......................................................................................................

9. Những kiến nghị:......................................................................................................................

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và những giấy tờ pháp lý có ảnh hưởng).

Người đại diện của chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình mới nhất:

Tải về máy (101,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)