Tải Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Link Tải Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa chính thức:

Tải về máy (325,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất. Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa là mẫu tờ trình được cơ quan, tổ chức lập ra và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để trình cho việc được xin kinh phí sửa chữa cho dự án. Nội dung chi tiết mời những bạn tham khảo và tải xuống tại đây. 


Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa.

PHÒNG GD&ĐT ..........
TRƯỜNG .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------o0o-------
Số: ............/...........
“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”
..........., ngày...tháng...năm.... .

                               Kính gửi: - UBND huyện ............................................................................

                                                - Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ..........................................

Căn cứ công văn số: ................. ngày ....... tháng ..... năm ............ của chủ tịch UBND huyện ............... về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho những trường năm ..........

Căn cứ vào nhu cầu quan trọng phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học ...... – ........

Nay trường ................................................ lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tìm hiểu, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường ..................................., để trợ giúp phân xẻ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ những phòng học và dãy nhà văn phòng gồm có:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tìm hiểu thực tế, để trợ giúp nhà trường thực hiện tốt thử thách năm học ........ – ........

Nhà trường xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận

- Như kg: (tìm hiểu);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 


Link Tải Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa mới nhất:

Tải về máy (325,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)