Tải Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Link Tải Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân chính thức:

Tải về máy (119,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu giấy tờ đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số: 18/MGT-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


giấy tờ đề nghị giảm thuế thu nhập riêng tư


Kính gửi: ……………………………………………..…………………………………………………………….

………, ngày ……… tháng…… năm……

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


Link Tải Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất:

Tải về máy (119,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)