Tải Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe

Link Tải Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------


GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN

Kính gửi :………………………………

Ủy ban nhân dân phường, xã:……………………

Xác nhận:………………………………………..

Ông (Bà) :…………………………

Sinh ngày ……….. tháng ………… năm………….

Nơi cư trú …………………………………

Có Giấy chứng minh nhân dân số ....…...… cấp ngày …. tháng ……. năm …….

Nơi cấp ………………….

Có GPLX số …………. do …………… cấp ngày …….. tháng …….. năm …………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)